Tam Nguyệt San Hải Triều Âm

Cơ quan phát khởi nền quốc học, phật học và văn hóa Việt Nam do tổng vụ văn hóa chủ trương