ngài đứng trước tấm gương lớn để tự nhận xét một chút coi