thái độ pháp ở cận đông là một bài học cho dân thuộc địa