tình hình quốc gia và quốc tế trong tuần lễ vừa qua