78 Ebook Tác Giả Trần Trọng Kim (1883-1953)

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jun 17, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook Tổng Hợp
  Tác giả Trần Trọng Kim (1883-1953)
  78 Quyển | 3,0 GB
  --------------​
  Trần Trọng Kim (chữ Hán: 陳仲金; 1883 – 1953) là một học giả nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần (遺臣), từng làm thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam vào năm 1945 (chính phủ này được Đế quốc Nhật Bản thành lập trong thời kỳ chiếm đóng Việt Nam). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giáo,... https://vietbooks.info/tags/tran-trong-kim/
  • Tác phẩm
  Code:
  01  47 Điều Giáo Hóa Triều Lê (NXB Hà Nội 1928) - Trần Trọng Kim, 86 Trang.pdf  32.57 MB
  02  Cách Trí Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1923) - Trần Trọng Kim, 140 Trang.pdf  24.99 MB
  03  Cách Trí Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1927) - Trần Trọng Kim, 140 Trang.pdf  26.98 MB
  04  Cách Trí Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1933) - Trần Trọng Kim, 140 Trang.pdf  26.01 MB
  05  Luân Lý Giáo Khoa Thư (NXB Trẻ 2013) - Trần Trọng Kim, 178 Trang.pdf  3.72 MB
  06  Luân Lý Giáo Khoa Thư (NXB Trẻ 2016) - Trần Trọng Kim, 177 Trang.pdf  26.34 MB
  07  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1925) - Trần Trọng Kim, 76 Trang.pdf  14.99 MB
  08  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1928) - Trần Trọng Kim, 70 Trang.pdf  14.11 MB
  09  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1930) - Trần Trọng Kim, 70 Trang.pdf  12.82 MB
  10  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1932) - Trần Trọng Kim, 70 Trang.pdf  14.05 MB
  11  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1933) - Trần Trọng Kim, 70 Trang.pdf  13.20 MB
  12  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1925) - Trần Trọng Kim, 140 Trang.pdf  28.32 MB
  13  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1941) - Trần Trọng Kim, 138 Trang.pdf  30.29 MB
  14  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu (NXB Nha Học Chính 1925) - Trần Trọng Kim, 60 Trang.pdf  12.35 MB
  15  Luân Lý Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu (NXB Nha Học Chính 1933) - Trần Trọng Kim, 58 Trang.pdf  11.37 MB
  16  Luận Đề Về Trần Trọng Kim 1882-1953 (NXB Bạn Trẻ 1960) - Kiêm Thêm, 102 Trang.pdf  11.87 MB
  17  Lăng Ga Kinh - Trần Trọng Kim.docx  0.04 MB
  18  Một Cơn Gió Bụi-Kiến Văn Lục (NXB Vĩnh Sơn 1969) - Trần Trọng Kim, 222 Trang.pdf  6.27 MB
  19  Nho Giáo Phụ Lục (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 88 Trang.pdf  16.74 MB
  20  Nho Giáo Quyển 1 (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 316 Trang.pdf  61.33 MB
  21  Nho Giáo Quyển 2 (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 250 Trang.pdf  47.66 MB
  22  Nho Giáo Quyển 3 (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 292 Trang.pdf  60.05 MB
  23  Nho Giáo Quyển 4 (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 302 Trang.pdf  62.81 MB
  24  Nho Giáo Quyển Hạ (NXB Tân Việt 1971) - Trần Trọng Kim, 449 Trang.pdf  68.71 MB
  25  Nho Giáo Quyển Thượng (NXB Tân Việt 1971) - Trần Trọng Kim, 347 Trang.pdf  47.86 MB
  26  Nho Giáo Toàn Bộ Quyển Thượng (NXB Tân Việt 1975) - Trần Trọng Kim, 348 Trang.pdf  45.30 MB
  27  Nho Giáo Trọn Bộ (NXB Văn Học 2003) - Trần Trọng Kim, 753 Trang.pdf  26.80 MB
  28  Nho Giáo Tập 1 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 347 Trang.pdf  89.38 MB
  29  Nho Giáo Tập 2 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 448 Trang.pdf  114.29 MB
  30  Nho Giáo Tập 2 (NXB Tân Việt 1971) - Trần Trọng Kim, 449 Trang.pdf  17.47 MB
  31  Nho Giáo Tập Thượng (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 366 Trang.pdf  39.16 MB
  32  Phật Giáo (NXB Tân Việt 1950) - Trần Trọng Kim, 129 Trang.pdf  16.62 MB
  33  Phật Giáo (NXB Tân Việt 1958) - Trần Trọng Kim, 128 Trang.pdf  11.53 MB
  34  Phật Giáo (NXB Tôn Giáo 2011) - Trần Trọng Kim, 145 Trang.pdf  0.81 MB
  35  Phật Giáo Thuở Xưa Và Phật Giáo Ngày Nay (NXB Tân Việt 1952) - Trần Trọng Kim, 86 Trang.pdf  1.41 MB
  36  Phật Lục (NXB Hà Nội 1940) - Trần Trọng Kim, 117 Trang.pdf  62.19 MB
  37  Quan Niệm Về Cuộc Nhân Sinh (NXB Trung Bắc Tân Văn 1938) - Trần Trọng Kim, 28 Trang.pdf  6.15 MB
  38  Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp-Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1935) - Trần Trọng Kim, 128 Trang.pdf  20.14 MB
  39  Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp-Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1948) - Trần Trọng Kim, 63 Trang.pdf  15.36 MB
  40  Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp-Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1927) - Trần Trọng Kim, 54 Trang.pdf  12.51 MB
  41  Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp-Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1935) - Trần Trọng Kim, 107 Trang.pdf  16.83 MB
  42  Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp-Đồng Ấu (NXB Nha Học Chính 1935) - Trần Trọng Kim, 99 Trang.pdf  8.66 MB
  43  Sơ Học Luân Lý (NXB Tân Việt 1950) - Trần Trọng Kim, 173 Trang.pdf  65.65 MB
  44  Sử Ký-Địa Dư Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1927) - Trần Trọng Kim, 188 Trang.pdf  42.43 MB
  45  Sử Ký-Địa Dư Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1930) - Trần Trọng Kim, 188 Trang.pdf  42.59 MB
  46  Sử Ký-Địa Dư Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1933) - Trần Trọng Kim, 196 Trang.pdf  38.31 MB
  47  Sử Ký-Địa Dư Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1936) - Trần Trọng Kim, 196 Trang.pdf  46.22 MB
  48  Sử Ký-Địa Dư-Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1928) - Trần Trọng Kim, 184 Trang.pdf  23.02 MB
  49  Tiểu Học Việt Nam Văn Phạm Giáo Khoa Thư (NNXB Lê Thăng 1945) - Trần Trọng Kim, 128 Trang.pdf  23.80 MB
  50  Toán Pháp Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (NXB Nha Học Chính 1930) - Trần Trọng Kim, 100 Trang.pdf  16.85 MB
  51  Toán Pháp Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1927) - Trần Trọng Kim, 100 Trang.pdf  10.41 MB
  52  Toán Pháp Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính 1930) - Trần Trọng Kim, 116 Trang.pdf  20.51 MB
  53  Toán Pháp, Cách Trí, Địa Dư Lớp Đồng Ấu (NXB Nha Học Chính 1926) - Trần Trọng Kim, 108 Trang.pdf  18.61 MB
  54  Truyện Kiều-Nguyễn Du (NXB Tổng Hợp 2013) - Trần Trọng Kim, 191 Trang.pdf  36.17 MB
  55  Việt Nam Sử Lược (NXB Tân Việt 1964) - Trần Trọng Kim, 576 Trang.pdf  25.90 MB
  56  Việt Nam Sử Lược (NXB Tân Việt 1968) - Trần Trọng Kim, 573 Trang.pdf  152.66 MB
  57  Việt Nam Sử Lược (NXB Tổng Hợp 2005) - Trần Trọng Kim, 573 Trang.pdf  8.28 MB
  58  Việt Nam Sử Lược (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Trần Trọng Kim, 749 Trang.pdf  17.25 MB
  59  Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim, 504 Trang.pdf  3.08 MB
  60  Việt Nam Sử Lược Quyển 1 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 272 Trang.pdf  42.66 MB
  61  Việt Nam Sử Lược Quyển 2 (NXB Bộ Giáo Dục 1971) - Trần Trọng Kim, 375 Trang.pdf  57.19 MB
  62  Việt Nam Sử Lược Quyển I (NXB Lê Thăng 1943) - Trần Trọng Kim, 261 Trang.pdf  51.53 MB
  63  Việt Nam Sử Lược Quyển II (NXB Vĩnh Thành 1928) - Trần Trọng Kim, 347 Trang.pdf  66.66 MB
  64  Việt Nam Sử Lược Trọn Bộ 5 Quyển (NXB Tân Việt 1951) - Trần Trọng Kim, 585 Trang.pdf  21.45 MB
  65  Việt Nam Sử Lược Tập 1 (NXB Tân Việt 1951) - Trần Trọng Kim, 293 Trang.pdf  42.58 MB
  66  Việt Nam Sử Lược Tập 2 (NXB Tân Việt 1951) - Trần Trọng Kim, 400 Trang.pdf  52.48 MB
  67  Việt Nam Văn Phạm (NXB Lê Thăng 1940) - Trần Trọng Kim, 246 Trang.pdf  25.05 MB
  68  Việt Nam Văn Phạm (NXB Lê Thăng 1940) - Trần Trọng Kim, 250 Trang.pdf  42.13 MB
  69  Việt Nam Văn Phạm (NXB Tân Việt 1937) - Trần Trọng Kim, 199 Trang.pdf  29.26 MB
  70  Việt Nam Văn Phạm (NXB Tân Việt 1937) - Trần Trọng Kim, 213 Trang.pdf  35.24 MB
  71  Việt Thi (NXB Tân Việt 1949) - Trần Trọng Kim, 149 Trang.pdf  53.61 MB
  72  Việt Thi (NXB Tân Việt 1949) - Trần Trọng Kim, 152 Trang.pdf  18.20 MB
  73  Việt Thi (NXB Tân Việt 1956) - Trần Trọng Kim, 157 Trang.pdf  14.15 MB
  74  Vương Dương Minh (NXB Tân Việt 1960) - Trần Trọng Kim, 94 Trang.pdf  16.23 MB
  75  Đường Thi (NXB Tân Việt 1950) - Trần Trọng Kim, 410 Trang.pdf  53.65 MB
  76  Đường Thi (NXB Văn Hóa Thông Tin 1995) - Trần Trọng Kim, 476 Trang.pdf  35.32 MB
  77  Đại Cương Triết Học Trung Hoa Nho Giáo (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Trần Trọng Kim, 743 Trang.pdf  8.75 MB
  78  Đạo Giáo (NXB Tổng Hợp 2019) - Trần Trọng Kim, 179 Trang.pdf  11.00 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GcPWeHOjzciiiz_j4u4Tdv6NDBeGwWTj
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Nov 9, 2021
 2. ChinaLix

  ChinaLix Member

  Nữ Thần Trở Về
  Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
  Dịch: Mộc Trạch


  Chương 4: Đạo diễn là thanh niên văn nghệ
   

Share This Page