DVD eBook Báo Độc Lập - Xuất Bản Tại Hà Nội 1946-1955

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Aug 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Báo Độc Lập
  Xuất Bản Tại Hà Nội 1946-1955
  178 Quyển | 1,40 GB
  -----------​
  Để đưa nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 vào cuộc sống, hướng dẫn, tổ chức quần chúng nhân dân vào các hội cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, tích cực xây dựng và mở rộng căn cứ địa cách mạng, Hồ Chí Minh quyết định xuất bản Báo Việt Nam Độc lập. Theo đó Việt Nam Độc lập ra số đầu tiên ngày 1-8-1941, được đánh số 101 với ý nghĩa kế tục sự nghiệp báo chí cách mạng đã ra đời trước đó và giữ bí mật. Lúc mới ra đời, Việt Nam Độc lập là cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng. Theo đà phát triển của phong trào Việt Minh, từ số 129 ra ngày 21-6-1942 là của hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, rồi từ số 187, ra ngày 30-1-1944 là của ba tỉnh Cao-Bắc-Lạng. Mỗi tháng báo ra 3 kỳ, mỗi kỳ 2 trang, in thạch khoảng 400 bản. Lúc đầu cơ quan in báo đặt ở Khuổi Nậm, sau chuyển về vùng núi đá Lam Sơn, Hòa An. Đến ngày 20-8-1945, báo ra được 126 số, đánh số 226 và 3 họa bản (Họa bản số 1, ra ngày 25-5-1945, Họa bản số 2, ra ngày 25-6-1945 và Họa bản số 3, ra tháng 7-1945 có ghi: “Quân đội Mỹ là bạn ta / Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh. Ai cứu được phi công Mỹ, đoàn thể Việt Minh trọng thưởng”). Trong thời kỳ bí mật, đây là tờ báo ra được nhiều số, đứng thứ hai sau tờ Thanh Niên (208 số) cũng do Hồ Chí Minh sáng lập năm 1925 ở Quảng Châu.
  Code:
  001  Báo Độc Lập 1946-070.pdf  5.09 MB
  002  Báo Độc Lập 1946-071.pdf  5.11 MB
  003  Báo Độc Lập 1946-072.pdf  5.25 MB
  004  Báo Độc Lập 1946-073.pdf  5.23 MB
  005  Báo Độc Lập 1946-074.pdf  10.73 MB
  006  Báo Độc Lập 1946-075.pdf  5.31 MB
  007  Báo Độc Lập 1946-076.pdf  5.24 MB
  008  Báo Độc Lập 1946-077.pdf  10.18 MB
  009  Báo Độc Lập 1946-079.pdf  5.33 MB
  010  Báo Độc Lập 1946-080.pdf  5.25 MB
  011  Báo Độc Lập 1946-081.pdf  5.32 MB
  012  Báo Độc Lập 1946-082.pdf  5.47 MB
  013  Báo Độc Lập 1946-083.pdf  10.67 MB
  014  Báo Độc Lập 1946-084.pdf  4.90 MB
  015  Báo Độc Lập 1946-085.pdf  5.07 MB
  016  Báo Độc Lập 1946-086.pdf  5.12 MB
  017  Báo Độc Lập 1946-087.pdf  5.10 MB
  018  Báo Độc Lập 1946-088.pdf  4.90 MB
  019  Báo Độc Lập 1946-089.pdf  9.51 MB
  020  Báo Độc Lập 1946-090.pdf  5.13 MB
  021  Báo Độc Lập 1946-091.pdf  5.60 MB
  022  Báo Độc Lập 1946-092.pdf  5.12 MB
  023  Báo Độc Lập 1946-093.pdf  10.17 MB
  024  Báo Độc Lập 1946-094.pdf  10.33 MB
  025  Báo Độc Lập 1946-095.pdf  10.02 MB
  026  Báo Độc Lập 1946-096.pdf  10.38 MB
  027  Báo Độc Lập 1946-097.pdf  10.58 MB
  028  Báo Độc Lập 1946-098.pdf  10.85 MB
  029  Báo Độc Lập 1946-099.pdf  10.71 MB
  030  Báo Độc Lập 1946-101.pdf  9.50 MB
  031  Báo Độc Lập 1946-102.pdf  9.59 MB
  032  Báo Độc Lập 1946-103.pdf  9.60 MB
  033  Báo Độc Lập 1946-104.pdf  20.47 MB
  034  Báo Độc Lập 1946-106.pdf  10.58 MB
  035  Báo Độc Lập 1946-107.pdf  10.25 MB
  036  Báo Độc Lập 1946-108.pdf  10.61 MB
  037  Báo Độc Lập 1946-109.pdf  9.99 MB
  038  Báo Độc Lập 1946-110.pdf  10.41 MB
  039  Báo Độc Lập 1946-111.pdf  9.75 MB
  040  Báo Độc Lập 1946-112.pdf  9.56 MB
  041  Báo Độc Lập 1946-113.pdf  10.03 MB
  042  Báo Độc Lập 1946-114.pdf  10.17 MB
  043  Báo Độc Lập 1946-115.pdf  10.50 MB
  044  Báo Độc Lập 1946-116.pdf  10.24 MB
  045  Báo Độc Lập 1946-117.pdf  10.45 MB
  046  Báo Độc Lập 1946-118.pdf  10.29 MB
  047  Báo Độc Lập 1946-119.pdf  10.36 MB
  048  Báo Độc Lập 1946-120.pdf  10.08 MB
  049  Báo Độc Lập 1946-121.pdf  10.47 MB
  050  Báo Độc Lập 1946-122.pdf  9.96 MB
  051  Báo Độc Lập 1946-123.pdf  9.60 MB
  052  Báo Độc Lập 1946-124.pdf  10.80 MB
  053  Báo Độc Lập 1946-125.pdf  9.59 MB
  054  Báo Độc Lập 1946-126.pdf  10.85 MB
  055  Báo Độc Lập 1946-127.pdf  9.73 MB
  056  Báo Độc Lập 1946-128.pdf  9.99 MB
  057  Báo Độc Lập 1946-129.pdf  10.65 MB
  058  Báo Độc Lập 1946-130.pdf  9.99 MB
  059  Báo Độc Lập 1946-131.pdf  9.40 MB
  060  Báo Độc Lập 1946-132.pdf  10.11 MB
  061  Báo Độc Lập 1946-133.pdf  9.71 MB
  062  Báo Độc Lập 1946-134.pdf  10.02 MB
  063  Báo Độc Lập 1946-135.pdf  9.80 MB
  064  Báo Độc Lập 1946-136.pdf  9.67 MB
  065  Báo Độc Lập 1946-137.pdf  9.91 MB
  066  Báo Độc Lập 1946-138.pdf  9.85 MB
  067  Báo Độc Lập 1946-139.pdf  10.22 MB
  068  Báo Độc Lập 1946-140.pdf  10.04 MB
  069  Báo Độc Lập 1946-141.pdf  10.16 MB
  070  Báo Độc Lập 1946-142.pdf  10.43 MB
  071  Báo Độc Lập 1946-143.pdf  10.38 MB
  072  Báo Độc Lập 1946-144.pdf  10.26 MB
  073  Báo Độc Lập 1946-145.pdf  10.23 MB
  074  Báo Độc Lập 1946-146.pdf  2.34 MB
  075  Báo Độc Lập 1946-147.pdf  2.37 MB
  076  Báo Độc Lập 1946-148.pdf  2.56 MB
  077  Báo Độc Lập 1946-149.pdf  2.45 MB
  078  Báo Độc Lập 1946-150.pdf  4.92 MB
  079  Báo Độc Lập 1946-151.pdf  2.58 MB
  080  Báo Độc Lập 1946-152.pdf  2.48 MB
  081  Báo Độc Lập 1946-153.pdf  2.43 MB
  082  Báo Độc Lập 1946-154.pdf  2.36 MB
  083  Báo Độc Lập 1946-155.pdf  2.34 MB
  084  Báo Độc Lập 1946-156.pdf  2.47 MB
  085  Báo Độc Lập 1946-157.pdf  2.40 MB
  086  Báo Độc Lập 1946-158.pdf  2.34 MB
  087  Báo Độc Lập 1946-159.pdf  2.26 MB
  088  Báo Độc Lập 1946-161.pdf  2.42 MB
  089  Báo Độc Lập 1946-162.pdf  2.44 MB
  090  Báo Độc Lập 1946-163.pdf  5.00 MB
  091  Báo Độc Lập 1946-164.pdf  2.33 MB
  092  Báo Độc Lập 1946-165.pdf  2.43 MB
  093  Báo Độc Lập 1946-166.pdf  2.53 MB
  094  Báo Độc Lập 1946-167.pdf  2.33 MB
  095  Báo Độc Lập 1946-168.pdf  3.96 MB
  096  Báo Độc Lập 1946-169.pdf  2.37 MB
  097  Báo Độc Lập 1946-170.pdf  9.14 MB
  098  Báo Độc Lập 1946-171.pdf  8.75 MB
  099  Báo Độc Lập 1946-172.pdf  8.70 MB
  100  Báo Độc Lập 1946-173.pdf  8.62 MB
  101  Báo Độc Lập 1946-174.pdf  14.84 MB
  102  Báo Độc Lập 1946-175.pdf  8.60 MB
  103  Báo Độc Lập 1946-176.pdf  8.65 MB
  104  Báo Độc Lập 1946-177.pdf  8.79 MB
  105  Báo Độc Lập 1946-178.pdf  8.57 MB
  106  Báo Độc Lập 1946-179.pdf  8.39 MB
  107  Báo Độc Lập 1946-180.pdf  14.61 MB
  108  Báo Độc Lập 1946-181.pdf  8.71 MB
  109  Báo Độc Lập 1946-182.pdf  8.48 MB
  110  Báo Độc Lập 1946-183.pdf  7.30 MB
  111  Báo Độc Lập 1946-184.pdf  7.12 MB
  112  Báo Độc Lập 1946-185.pdf  6.65 MB
  113  Báo Độc Lập 1946-186.pdf  15.65 MB
  114  Báo Độc Lập 1946-187.pdf  7.25 MB
  115  Báo Độc Lập 1946-188.pdf  7.52 MB
  116  Báo Độc Lập 1946-189.pdf  7.53 MB
  117  Báo Độc Lập 1946-190.pdf  7.20 MB
  118  Báo Độc Lập 1946-191.pdf  9.72 MB
  119  Báo Độc Lập 1946-192.pdf  15.52 MB
  120  Báo Độc Lập 1946-193.pdf  9.77 MB
  121  Báo Độc Lập 1946-194.pdf  12.55 MB
  122  Báo Độc Lập 1946-195.pdf  11.17 MB
  123  Báo Độc Lập 1946-196.pdf  11.66 MB
  124  Báo Độc Lập 1946-197.pdf  11.89 MB
  125  Báo Độc Lập 1946-198.pdf  11.19 MB
  126  Báo Độc Lập 1946-199.pdf  11.92 MB
  127  Báo Độc Lập 1946-200.pdf  2.86 MB
  128  Báo Độc Lập 1946-201.pdf  2.74 MB
  129  Báo Độc Lập 1946-202.pdf  2.79 MB
  130  Báo Độc Lập 1946-203.pdf  2.91 MB
  131  Báo Độc Lập 1946-204.pdf  2.78 MB
  132  Báo Độc Lập 1946-205.pdf  2.80 MB
  133  Báo Độc Lập 1946-206.pdf  2.96 MB
  134  Báo Độc Lập 1946-207.pdf  2.94 MB
  135  Báo Độc Lập 1946-208.pdf  2.84 MB
  136  Báo Độc Lập 1946-209.pdf  2.96 MB
  137  Báo Độc Lập 1946-210.pdf  2.95 MB
  138  Báo Độc Lập 1946-211.pdf  2.82 MB
  139  Báo Độc Lập 1946-212.pdf  2.94 MB
  140  Báo Độc Lập 1946-213.pdf  2.85 MB
  141  Báo Độc Lập 1946-214.pdf  2.99 MB
  142  Báo Độc Lập 1946-215.pdf  2.79 MB
  143  Báo Độc Lập 1946-216.pdf  2.70 MB
  144  Báo Độc Lập 1946-217.pdf  2.98 MB
  145  Báo Độc Lập 1946-218.pdf  3.10 MB
  146  Báo Độc Lập 1946-219.pdf  2.90 MB
  147  Báo Độc Lập 1946-220.pdf  2.45 MB
  148  Báo Độc Lập 1946-221.pdf  2.41 MB
  149  Báo Độc Lập 1946-222.pdf  2.79 MB
  150  Báo Độc Lập 1946-223.pdf  9.56 MB
  151  Báo Độc Lập 1946-224.pdf  9.72 MB
  152  Báo Độc Lập 1946-225.pdf  10.01 MB
  153  Báo Độc Lập 1946-226.pdf  9.43 MB
  154  Báo Độc Lập 1946-227.pdf  11.29 MB
  155  Báo Độc Lập 1946-228.pdf  10.19 MB
  156  Báo Độc Lập 1946-229.pdf  11.94 MB
  157  Báo Độc Lập 1946-230.pdf  10.17 MB
  158  Báo Độc Lập 1946-231.pdf  9.93 MB
  159  Báo Độc Lập 1946-232.pdf  11.34 MB
  160  Báo Độc Lập 1946-233.pdf  11.44 MB
  161  Báo Độc Lập 1946-234.pdf  10.05 MB
  162  Báo Độc Lập 1946-235.pdf  10.00 MB
  163  Báo Độc Lập 1946-236.pdf  20.24 MB
  164  Báo Độc Lập 1946-Số Đặc Biệt.pdf  7.28 MB
  165  Báo Độc Lập 1950-036.pdf  10.80 MB
  166  Báo Độc Lập 1952-030.pdf  6.57 MB
  167  Báo Độc Lập 1952-031.pdf  6.82 MB
  168  Báo Độc Lập 1952-032.pdf  6.44 MB
  169  Báo Độc Lập 1952-033+034.pdf  6.64 MB
  170  Báo Độc Lập 1952-035+036.pdf  9.43 MB
  171  Báo Độc Lập 1953-039+040.pdf  8.25 MB
  172  Báo Độc Lập 1953-041.pdf  5.75 MB
  173  Báo Độc Lập 1953-043.pdf  6.15 MB
  174  Báo Độc Lập 1953-044.pdf  6.42 MB
  175  Báo Độc Lập 1954-057.pdf  7.46 MB
  176  Báo Độc Lập 1955-081.pdf  10.48 MB
  177  Báo Độc Lập 1955-084.pdf  10.17 MB
  178  Báo Độc Lập 1955-090.pdf  10.28 MB
  179  Mục Lục Báo Độc Lập.doc  0.25 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1g8OUGBT7IBE8bo03YctoiK8JuVg5OkQu
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Dec 6, 2019

Share This Page