DVD eBook Công Luận Báo - Xuất Bản Tại Sài Gòn 1916-1939

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jun 9, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Công Luận Báo
  Xuất Bản Tại Sài Gòn 1916-1939
  178 Quyển | 2,0 GB
  -------​
  Trong làng báo Việt Nam dưới thời thực dân Pháp nửa đầu thế kỷ XX, tờ Công luận báo (29/8/1916 - 10/1939) đặt tại Sài Gòn có một vị trí thật đặc biệt. Khởi nguồn, báo là bản Việt ngữ của tờ tiếng Pháp L’Opinion, số đầu ra ngày 29/8/1916, khổ 60 x 45cm, ban đầu mỗi tuần ra hai kỳ vào thứ ba và thứ năm, từ 1918 chuyển thành nhật báo, đến số 691 (ra ngày 6-8-1927) chỉnh lý tên báo thành Công luận, trải qua nhiều khúc quanh rồi kết thúc ở số 9021 (tháng 10/1939), sau 23 năm tồn tại…
  Code:
  001  Công Luận Báo 1922-489.pdf  6.70 MB
  002  Công Luận Báo 1922-503.pdf  7.01 MB
  003  Công Luận Báo 1922-504.pdf  7.10 MB
  004  Công Luận Báo 1922-505.pdf  6.75 MB
  005  Công Luận Báo 1922-506.pdf  6.84 MB
  006  Công Luận Báo 1922-507.pdf  7.01 MB
  007  Công Luận Báo 1922-508.pdf  7.15 MB
  008  Công Luận Báo 1922-509.pdf  7.10 MB
  009  Công Luận Báo 1922-510.pdf  6.70 MB
  010  Công Luận Báo 1922-511.pdf  6.62 MB
  011  Công Luận Báo 1922-512.pdf  7.07 MB
  012  Công Luận Báo 1922-513.pdf  6.84 MB
  013  Công Luận Báo 1922-514.pdf  6.88 MB
  014  Công Luận Báo 1922-515.pdf  6.36 MB
  015  Công Luận Báo 1923-004.pdf  7.22 MB
  016  Công Luận Báo 1923-051.pdf  7.42 MB
  017  Công Luận Báo 1923-052.pdf  7.52 MB
  018  Công Luận Báo 1923-053.pdf  7.37 MB
  019  Công Luận Báo 1923-054.pdf  7.50 MB
  020  Công Luận Báo 1923-055.pdf  7.72 MB
  021  Công Luận Báo 1923-056.pdf  7.73 MB
  022  Công Luận Báo 1923-057.pdf  7.53 MB
  023  Công Luận Báo 1923-058.pdf  7.82 MB
  024  Công Luận Báo 1923-059.pdf  7.76 MB
  025  Công Luận Báo 1923-060.pdf  7.93 MB
  026  Công Luận Báo 1923-061.pdf  7.60 MB
  027  Công Luận Báo 1923-062.pdf  7.87 MB
  028  Công Luận Báo 1923-589.pdf  7.22 MB
  029  Công Luận Báo 1923-634.pdf  7.42 MB
  030  Công Luận Báo 1923-635.pdf  7.52 MB
  031  Công Luận Báo 1923-636.pdf  7.37 MB
  032  Công Luận Báo 1923-637.pdf  7.50 MB
  033  Công Luận Báo 1923-638.pdf  7.72 MB
  034  Công Luận Báo 1923-639.pdf  7.73 MB
  035  Công Luận Báo 1923-640.pdf  7.53 MB
  036  Công Luận Báo 1923-641.pdf  7.82 MB
  037  Công Luận Báo 1923-642.pdf  7.76 MB
  038  Công Luận Báo 1923-643.pdf  7.93 MB
  039  Công Luận Báo 1923-644.pdf  7.60 MB
  040  Công Luận Báo 1923-646.pdf  7.87 MB
  041  Công Luận Báo 1926-401.pdf  15.36 MB
  042  Công Luận Báo 1926-402.pdf  15.23 MB
  043  Công Luận Báo 1926-403.pdf  15.28 MB
  044  Công Luận Báo 1926-404.pdf  14.94 MB
  045  Công Luận Báo 1926-405.pdf  15.06 MB
  046  Công Luận Báo 1926-406.pdf  15.03 MB
  047  Công Luận Báo 1926-407.pdf  11.53 MB
  048  Công Luận Báo 1926-409.pdf  11.19 MB
  049  Công Luận Báo 1926-440.pdf  11.14 MB
  050  Công Luận Báo 1926-470.pdf  11.51 MB
  051  Công Luận Báo 1926-471.pdf  14.67 MB
  052  Công Luận Báo 1926-472.pdf  11.52 MB
  053  Công Luận Báo 1926-473.pdf  11.41 MB
  054  Công Luận Báo 1926-474.pdf  11.38 MB
  055  Công Luận Báo 1926-475.pdf  11.14 MB
  056  Công Luận Báo 1926-476.pdf  11.47 MB
  057  Công Luận Báo 1926-477.pdf  14.91 MB
  058  Công Luận Báo 1927-603.pdf  14.46 MB
  059  Công Luận Báo 1927-618.pdf  11.67 MB
  060  Công Luận Báo 1927-619.pdf  14.96 MB
  061  Công Luận Báo 1927-620.pdf  11.44 MB
  062  Công Luận Báo 1927-621.pdf  15.04 MB
  063  Công Luận Báo 1927-622.pdf  11.48 MB
  064  Công Luận Báo 1927-623.pdf  15.11 MB
  065  Công Luận Báo 1927-624.pdf  11.50 MB
  066  Công Luận Báo 1927-680.pdf  11.25 MB
  067  Công Luận Báo 1927-681.pdf  14.34 MB
  068  Công Luận Báo 1927-682.pdf  10.76 MB
  069  Công Luận Báo 1927-683.pdf  14.41 MB
  070  Công Luận Báo 1927-684.pdf  10.92 MB
  071  Công Luận Báo 1927-685.pdf  14.26 MB
  072  Công Luận Báo 1927-686.pdf  10.85 MB
  073  Công Luận Báo 1928-1086.pdf  10.69 MB
  074  Công Luận Báo 1928-1087.pdf  13.60 MB
  075  Công Luận Báo 1928-1088.pdf  10.14 MB
  076  Công Luận Báo 1928-1089.pdf  13.45 MB
  077  Công Luận Báo 1928-1090.pdf  10.22 MB
  078  Công Luận Báo 1928-1091.pdf  10.44 MB
  079  Công Luận Báo 1928-1092.pdf  10.42 MB
  080  Công Luận Báo 1928-1093.pdf  10.71 MB
  081  Công Luận Báo 1928-1095.pdf  10.95 MB
  082  Công Luận Báo 1928-1096.pdf  10.91 MB
  083  Công Luận Báo 1928-1097.pdf  11.14 MB
  084  Công Luận Báo 1928-1099.pdf  11.15 MB
  085  Công Luận Báo 1928-1100.pdf  10.96 MB
  086  Công Luận Báo 1928-1101.pdf  10.85 MB
  087  Công Luận Báo 1928-1112.pdf  10.87 MB
  088  Công Luận Báo 1928-1120.pdf  10.87 MB
  089  Công Luận Báo 1928-812.pdf  11.37 MB
  090  Công Luận Báo 1928-828.pdf  14.82 MB
  091  Công Luận Báo 1928-829.pdf  11.56 MB
  092  Công Luận Báo 1928-830.pdf  15.24 MB
  093  Công Luận Báo 1928-831.pdf  11.63 MB
  094  Công Luận Báo 1928-832.pdf  11.67 MB
  095  Công Luận Báo 1928-833.pdf  14.80 MB
  096  Công Luận Báo 1928-958.pdf  11.28 MB
  097  Công Luận Báo 1928-959.pdf  14.50 MB
  098  Công Luận Báo 1928-960.pdf  10.87 MB
  099  Công Luận Báo 1928-961.pdf  11.07 MB
  100  Công Luận Báo 1928-962.pdf  10.95 MB
  101  Công Luận Báo 1928-963.pdf  14.89 MB
  102  Công Luận Báo 1928-964.pdf  10.77 MB
  103  Công Luận Báo 1928-972.pdf  11.26 MB
  104  Công Luận Báo 1936-7277.pdf  14.32 MB
  105  Công Luận Báo 1936-7278.pdf  14.18 MB
  106  Công Luận Báo 1936-7288.pdf  14.53 MB
  107  Công Luận Báo 1936-7289.pdf  14.17 MB
  108  Công Luận Báo 1936-7290.pdf  14.59 MB
  109  Công Luận Báo 1936-7291.pdf  14.48 MB
  110  Công Luận Báo 1936-Số Mùa Xuân.pdf  28.50 MB
  111  Công Luận Báo 1937-7322.pdf  13.41 MB
  112  Công Luận Báo 1937-7323.pdf  13.79 MB
  113  Công Luận Báo 1937-7324.pdf  13.76 MB
  114  Công Luận Báo 1937-7325.pdf  14.05 MB
  115  Công Luận Báo 1937-7326.pdf  13.98 MB
  116  Công Luận Báo 1937-7327.pdf  13.93 MB
  117  Công Luận Báo 1937-7339.pdf  14.27 MB
  118  Công Luận Báo 1937-7340.pdf  14.27 MB
  119  Công Luận Báo 1937-7388.pdf  13.74 MB
  120  Công Luận Báo 1937-7389.pdf  13.77 MB
  121  Công Luận Báo 1937-7390.pdf  13.91 MB
  122  Công Luận Báo 1937-7391.pdf  13.59 MB
  123  Công Luận Báo 1937-7392.pdf  13.62 MB
  124  Công Luận Báo 1937-7446.pdf  11.24 MB
  125  Công Luận Báo 1937-7455.pdf  11.46 MB
  126  Công Luận Báo 1937-7456.pdf  11.20 MB
  127  Công Luận Báo 1937-7457.pdf  14.90 MB
  128  Công Luận Báo 1937-7458.pdf  11.32 MB
  129  Công Luận Báo 1937-7459.pdf  11.24 MB
  130  Công Luận Báo 1937-7460.pdf  11.25 MB
  131  Công Luận Báo 1937-7461.pdf  11.17 MB
  132  Công Luận Báo 1937-7462.pdf  11.59 MB
  133  Công Luận Báo 1937-7479.pdf  10.85 MB
  134  Công Luận Báo 1937-7565.pdf  10.36 MB
  135  Công Luận Báo 1937-7566.pdf  11.03 MB
  136  Công Luận Báo 1937-7567.pdf  10.90 MB
  137  Công Luận Báo 1937-7568.pdf  11.06 MB
  138  Công Luận Báo 1937-7569.pdf  10.80 MB
  139  Công Luận Báo 1937-7570.pdf  10.85 MB
  140  Công Luận Báo 1937-7571.pdf  10.84 MB
  141  Công Luận Báo 1937-7596.pdf  10.68 MB
  142  Công Luận Báo 1937-Số Mùa Xuân.pdf  26.74 MB
  143  Công Luận Báo 1938-7636.pdf  11.27 MB
  144  Công Luận Báo 1938-7637.pdf  11.07 MB
  145  Công Luận Báo 1938-7638.pdf  10.93 MB
  146  Công Luận Báo 1938-7639.pdf  10.93 MB
  147  Công Luận Báo 1938-7642.pdf  10.47 MB
  148  Công Luận Báo 1938-7643.pdf  10.41 MB
  149  Công Luận Báo 1938-7644.pdf  10.71 MB
  150  Công Luận Báo 1938-7645.pdf  10.85 MB
  151  Công Luận Báo 1938-7646.pdf  10.63 MB
  152  Công Luận Báo 1938-7773.pdf  11.06 MB
  153  Công Luận Báo 1938-7774.pdf  10.93 MB
  154  Công Luận Báo 1938-7789.pdf  11.88 MB
  155  Công Luận Báo 1938-7790.pdf  11.60 MB
  156  Công Luận Báo 1938-7791.pdf  11.85 MB
  157  Công Luận Báo 1938-7792.pdf  11.85 MB
  158  Công Luận Báo 1938-7793.pdf  11.81 MB
  159  Công Luận Báo 1938-7794.pdf  11.67 MB
  160  Công Luận Báo 1938-7885.pdf  11.54 MB
  161  Công Luận Báo 1938-7886.pdf  11.82 MB
  162  Công Luận Báo 1938-7887.pdf  11.39 MB
  163  Công Luận Báo 1938-7889.pdf  11.65 MB
  164  Công Luận Báo 1938-7890.pdf  11.50 MB
  165  Công Luận Báo 1938-7891.pdf  11.28 MB
  166  Công Luận Báo 1938-7892.pdf  10.92 MB
  167  Công Luận Báo 1939-7917.pdf  11.74 MB
  168  Công Luận Báo 1939-7918.pdf  11.46 MB
  169  Công Luận Báo 1939-7919.pdf  11.02 MB
  170  Công Luận Báo 1939-7920.pdf  11.17 MB
  171  Công Luận Báo 1939-7921.pdf  11.26 MB
  172  Công Luận Báo 1939-7922.pdf  11.43 MB
  173  Công Luận Báo 1939-7986.pdf  14.44 MB
  174  Công Luận Báo 1939-8028.pdf  12.83 MB
  175  Công Luận Báo 1939-8029.pdf  13.22 MB
  176  Công Luận Báo 1939-8030.pdf  13.16 MB
  177  Công Luận Báo 1939-8031.pdf  12.50 MB
  178  Công Luận Báo 1939-8034.pdf  13.18 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/127GeiWmbzOk0MWwb9toZ7GyVQhEF0eur
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading