DVD eBook Tạp Chí Dầu Khí - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Oct 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Dầu Khí
  Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam
  125 Quyển | 1000 MB
  --------------​
  Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất. Hơn 30 năm qua, Viện đã song hành cùng đất nước, cùng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, hăng say nghiên cứu, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, để ngày hôm nay thực sự trở thành một tổ chức khoa học - công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam, với một số lĩnh vực ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí; và Lưu trữ Dầu khí.
  Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trong những năm qua đã góp phần tư vấn xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành, sáng tỏ cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, gia tăng thu hồi dầu, lựa chọn quy trình công nghệ lọc hóa dầu, chế biến khí, giải quyết nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường cũng như kinh tế và quản lý dầu khí...
  Giai đoạn sắp tới là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng tốc phát triển các lĩnh vực cốt lõi với hàng loạt giải pháp về khoa học - công nghệ, con người và quản lý. Để triển khai các giải pháp đột phá về con người, Viện phấn đấu xây dựng một tổ chức học tập, lấy con người làm trung tâm, coi đó là vốn quý nhất để đầu tư, phát triển, trên cơ sở bảo đảm ba giá trị cốt lõi “Đạo đức - Chuyên nghiệp - Trí tuệ”, là nguồn chất xám cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của ngành. Với vai trò là đơn vị đi đầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, Viện Dầu khí Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển; ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết khoa học-đào tạo-sản xuất, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng nghiên cứu, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững của ngành.
  Code:
  001  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-01.pdf  6.87 MB
  002  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-02.pdf  4.55 MB
  003  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-03.pdf  3.09 MB
  004  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-04.pdf  2.77 MB
  005  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-05.pdf  3.90 MB
  006  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-07.pdf  4.06 MB
  007  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-08.pdf  3.47 MB
  008  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2009-09.pdf  3.49 MB
  009  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-02.pdf  7.21 MB
  010  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-03.pdf  6.33 MB
  011  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-04.pdf  5.95 MB
  012  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-07.pdf  4.66 MB
  013  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-08.pdf  7.72 MB
  014  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-09.pdf  3.47 MB
  015  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-11.pdf  5.50 MB
  016  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2010-12.pdf  5.66 MB
  017  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-01.pdf  9.05 MB
  018  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-02.pdf  36.65 MB
  019  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-03.pdf  43.12 MB
  020  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-04.pdf  11.08 MB
  021  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-05.pdf  14.62 MB
  022  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-07.pdf  13.61 MB
  023  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-08.pdf  9.66 MB
  024  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-09.pdf  7.19 MB
  025  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-11.pdf  12.43 MB
  026  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2011-12.pdf  10.15 MB
  027  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-01.pdf  26.45 MB
  028  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-02.pdf  13.91 MB
  029  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-03.pdf  12.62 MB
  030  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-04.pdf  11.74 MB
  031  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-05.pdf  11.65 MB
  032  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-06_EN.pdf  8.72 MB
  033  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-07.pdf  11.89 MB
  034  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-08.pdf  13.82 MB
  035  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-09.pdf  10.66 MB
  036  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-10_EN.pdf  18.25 MB
  037  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-11.pdf  9.56 MB
  038  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2012-12.pdf  19.28 MB
  039  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-01.pdf  23.29 MB
  040  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-02.pdf  14.36 MB
  041  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-03.pdf  12.22 MB
  042  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-04.pdf  9.60 MB
  043  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-05.pdf  9.58 MB
  044  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-06_EN.pdf  9.36 MB
  045  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-07.pdf  10.48 MB
  046  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-08.pdf  11.04 MB
  047  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-09.pdf  13.27 MB
  048  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-10_EN.pdf  8.15 MB
  049  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-11.pdf  9.10 MB
  050  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2013-12.pdf  8.74 MB
  051  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-01.pdf  19.57 MB
  052  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-02.pdf  8.51 MB
  053  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-03.pdf  8.23 MB
  054  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-04.pdf  11.27 MB
  055  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-05.pdf  12.93 MB
  056  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-06_EN.pdf  10.78 MB
  057  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-07.pdf  10.41 MB
  058  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-08.pdf  10.25 MB
  059  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-09.pdf  8.18 MB
  060  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-10_EN.pdf  8.61 MB
  061  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-11.pdf  8.40 MB
  062  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2014-12.pdf  9.72 MB
  063  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-01.pdf  16.83 MB
  064  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-02.pdf  9.17 MB
  065  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-03.pdf  10.92 MB
  066  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-04.pdf  11.40 MB
  067  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-05.pdf  9.98 MB
  068  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-06_EN.pdf  8.99 MB
  069  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-07.pdf  6.68 MB
  070  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-08.pdf  9.26 MB
  071  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-09.pdf  8.79 MB
  072  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-10_EN.pdf  10.62 MB
  073  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-11.pdf  13.83 MB
  074  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2015-12.pdf  8.56 MB
  075  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-01.pdf  17.07 MB
  076  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-02.pdf  9.14 MB
  077  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-03.pdf  10.71 MB
  078  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-04.pdf  8.09 MB
  079  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-05.pdf  8.35 MB
  080  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-06_EN.pdf  8.97 MB
  081  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-07.pdf  8.74 MB
  082  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-08.pdf  14.36 MB
  083  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-09.pdf  7.52 MB
  084  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-10_EN.pdf  9.50 MB
  085  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-11.pdf  9.05 MB
  086  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2016-12.pdf  10.85 MB
  087  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-01.pdf  14.95 MB
  088  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-02.pdf  6.73 MB
  089  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-03.pdf  7.82 MB
  090  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-04.pdf  9.22 MB
  091  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-05.pdf  21.39 MB
  092  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-06_EN.pdf  10.47 MB
  093  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-07.pdf  4.42 MB
  094  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-08.pdf  11.99 MB
  095  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-09.pdf  9.34 MB
  096  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-10_EN.pdf  8.29 MB
  097  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-11.pdf  9.57 MB
  098  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2017-12.pdf  6.40 MB
  099  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-01.pdf  7.79 MB
  100  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-02.pdf  6.54 MB
  101  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-03.pdf  5.81 MB
  102  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-04.pdf  6.51 MB
  103  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-05.pdf  6.13 MB
  104  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-06_EN.pdf  13.01 MB
  105  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-08.pdf  4.71 MB
  106  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-09.pdf  11.78 MB
  107  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-10_EN.pdf  8.01 MB
  108  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-11.pdf  6.47 MB
  109  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2018-12.pdf  6.93 MB
  110  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-01.pdf  16.97 MB
  111  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-02.pdf  12.97 MB
  112  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-03.pdf  8.86 MB
  113  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-04.pdf  6.63 MB
  114  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-05.pdf  101.32 MB
  115  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-06_EN.pdf  13.50 MB
  116  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-07.pdf  8.11 MB
  117  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-08.pdf  22.91 MB
  118  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-09.pdf  13.24 MB
  119  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-10_EN.pdf  6.79 MB
  120  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-11.pdf  5.68 MB
  121  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2019-12.pdf  7.22 MB
  122  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2020-01.pdf  11.30 MB
  123  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2020-02.pdf  7.78 MB
  124  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2020-03.pdf  6.05 MB
  125  Tạp Chí Dầu Khí Việt Nam 2020-04.pdf  6.58 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Q6Elpz0nRdfj5BKnrp-XjmkI341qqpFJ
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Aug 23, 2020

Share This Page