DVD eBook Tạp Chí Văn Học - Tạp Chí Sáng Tác Nhận Định Văn Nghệ

Discussion in 'DVD eBook Tạp Chí' started by admin, Jan 28, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tạp Chí Văn Học
  Tạp Chí Văn Học (Hải Ngoại) Xuất Bản Tiếp Theo Tờ Văn Học Nghệ Thuật
  210 Quyển | 9,0 GB
  --------------​
  Xin trân trọng giới thiệu thư khố văn học rất quí do tác giả Phùng Nguyễn sưu tập. Xem qua thì thấy tất cả các số của tạp chí Văn Học (từ thập niên 1980 cho đến 2008) đã được digitized. Quả là một kì công! Địa chỉ là: www.tapchivanhoc.org. Tưởng cần nói thêm rằng tạp chí Văn Học là do Nhà văn Nguyễn Mộng Giác chủ trương và điều hành từ những năm giữa thập niên 1980 cho đến 2004. Ông làm cái công việc cao quí đó … part-time, vì ngày thường ông vẫn phải đi “cày” trong các hãng xưởng. Tôi phải nói như thế để các bạn trẻ thấy một bậc tiền bối đã hi sinh nhiều để duy trì một nền “văn học miền Nam nối dài” suốt hơn 20 năm trời. Tôi là một độc giả khá lâu của tạp chí này (và cả tạp chí Hợp Lưu và Văn nữa), nhưng tôi vẫn thích cái phong cách của Văn Học hơn.
  Code:
  001  Tạp Chí Văn Học 1986-001.pdf  32,19 MB
  002  Tạp Chí Văn Học 1986-002.pdf  39,78 MB
  003  Tạp Chí Văn Học 1986-003.pdf  40,99 MB
  004  Tạp Chí Văn Học 1986-004.pdf  43,13 MB
  005  Tạp Chí Văn Học 1986-005.pdf  42,53 MB
  006  Tạp Chí Văn Học 1986-006.pdf  43,49 MB
  007  Tạp Chí Văn Học 1986-007.pdf  41,77 MB
  008  Tạp Chí Văn Học 1986-008+009.pdf  61,75 MB
  009  Tạp Chí Văn Học 1986-010.pdf  44,88 MB
  010  Tạp Chí Văn Học 1986-011.pdf  1,86 MB
  011  Tạp Chí Văn Học 1987-012+013.pdf  72,95 MB
  012  Tạp Chí Văn Học 1987-014.pdf  43,59 MB
  013  Tạp Chí Văn Học 1987-015.pdf  46,80 MB
  014  Tạp Chí Văn Học 1987-016.pdf  40,50 MB
  015  Tạp Chí Văn Học 1987-017.pdf  39,33 MB
  016  Tạp Chí Văn Học 1987-018.pdf  43,51 MB
  017  Tạp Chí Văn Học 1987-019.pdf  46,38 MB
  018  Tạp Chí Văn Học 1987-020.pdf  44,33 MB
  019  Tạp Chí Văn Học 1987-021.pdf  45,13 MB
  020  Tạp Chí Văn Học 1987-022.pdf  49,36 MB
  021  Tạp Chí Văn Học 1987-023.pdf  52,89 MB
  022  Tạp Chí Văn Học 1988-024+025.pdf  61,24 MB
  023  Tạp Chí Văn Học 1988-026.pdf  2,41 MB
  024  Tạp Chí Văn Học 1988-027.pdf  53,19 MB
  025  Tạp Chí Văn Học 1988-028.pdf  1,50 MB
  026  Tạp Chí Văn Học 1988-029.pdf  42,40 MB
  027  Tạp Chí Văn Học 1988-030.pdf  1,72 MB
  028  Tạp Chí Văn Học 1988-031.pdf  43,40 MB
  029  Tạp Chí Văn Học 1988-032.pdf  36,73 MB
  030  Tạp Chí Văn Học 1988-033.pdf  48,74 MB
  031  Tạp Chí Văn Học 1988-034.pdf  37,63 MB
  032  Tạp Chí Văn Học 1988-035.pdf  37,74 MB
  033  Tạp Chí Văn Học 1989-036+037.pdf  84,30 MB
  034  Tạp Chí Văn Học 1989-038.pdf  35,21 MB
  035  Tạp Chí Văn Học 1989-039.pdf  40,16 MB
  036  Tạp Chí Văn Học 1989-040.pdf  39,75 MB
  037  Tạp Chí Văn Học 1989-041.pdf  42,19 MB
  038  Tạp Chí Văn Học 1989-042.pdf  32,93 MB
  039  Tạp Chí Văn Học 1989-043.pdf  39,06 MB
  040  Tạp Chí Văn Học 1989-044.pdf  32,91 MB
  041  Tạp Chí Văn Học 1989-045.pdf  48,23 MB
  042  Tạp Chí Văn Học 1989-046.pdf  46,47 MB
  043  Tạp Chí Văn Học 1990-047+048.pdf  67,73 MB
  044  Tạp Chí Văn Học 1990-049.pdf  46,88 MB
  045  Tạp Chí Văn Học 1990-050.pdf  46,91 MB
  046  Tạp Chí Văn Học 1990-051.pdf  42,62 MB
  047  Tạp Chí Văn Học 1990-052.pdf  42,25 MB
  048  Tạp Chí Văn Học 1990-053+054.pdf  65,70 MB
  049  Tạp Chí Văn Học 1990-055.pdf  44,66 MB
  050  Tạp Chí Văn Học 1990-056.pdf  34,69 MB
  051  Tạp Chí Văn Học 1990-057.pdf  34,03 MB
  052  Tạp Chí Văn Học 1990-058.pdf  30,57 MB
  053  Tạp Chí Văn Học 1991-059+060.pdf  58,11 MB
  054  Tạp Chí Văn Học 1991-061.pdf  34,75 MB
  055  Tạp Chí Văn Học 1991-062.pdf  32,02 MB
  056  Tạp Chí Văn Học 1991-063.pdf  34,17 MB
  057  Tạp Chí Văn Học 1991-064.pdf  33,58 MB
  058  Tạp Chí Văn Học 1991-065.pdf  33,08 MB
  059  Tạp Chí Văn Học 1991-066.pdf  31,62 MB
  060  Tạp Chí Văn Học 1991-067.pdf  33,61 MB
  061  Tạp Chí Văn Học 1991-068.pdf  31,84 MB
  062  Tạp Chí Văn Học 1991-069.pdf  34,24 MB
  063  Tạp Chí Văn Học 1992-070+071.pdf  70,74 MB
  064  Tạp Chí Văn Học 1992-072+073.pdf  62,78 MB
  065  Tạp Chí Văn Học 1992-074.pdf  38,48 MB
  066  Tạp Chí Văn Học 1992-075.pdf  35,06 MB
  067  Tạp Chí Văn Học 1992-076.pdf  34,65 MB
  068  Tạp Chí Văn Học 1992-077.pdf  35,74 MB
  069  Tạp Chí Văn Học 1992-078.pdf  42,99 MB
  070  Tạp Chí Văn Học 1992-079.pdf  51,84 MB
  071  Tạp Chí Văn Học 1993-080+081.pdf  74,81 MB
  072  Tạp Chí Văn Học 1993-082.pdf  38,32 MB
  073  Tạp Chí Văn Học 1993-083.pdf  48,06 MB
  074  Tạp Chí Văn Học 1993-084.pdf  43,83 MB
  075  Tạp Chí Văn Học 1993-085.pdf  40,29 MB
  076  Tạp Chí Văn Học 1993-086.pdf  40,51 MB
  077  Tạp Chí Văn Học 1993-087.pdf  38,22 MB
  078  Tạp Chí Văn Học 1993-088.pdf  36,75 MB
  079  Tạp Chí Văn Học 1993-089.pdf  46,58 MB
  080  Tạp Chí Văn Học 1993-090.pdf  42,73 MB
  081  Tạp Chí Văn Học 1993-091.pdf  40,05 MB
  082  Tạp Chí Văn Học 1993-092.pdf  40,40 MB
  083  Tạp Chí Văn Học 1994-093+094.pdf  69,13 MB
  084  Tạp Chí Văn Học 1994-095.pdf  40,22 MB
  085  Tạp Chí Văn Học 1994-096.pdf  40,50 MB
  086  Tạp Chí Văn Học 1994-097.pdf  42,69 MB
  087  Tạp Chí Văn Học 1994-098.pdf  40,64 MB
  088  Tạp Chí Văn Học 1994-099.pdf  40,48 MB
  089  Tạp Chí Văn Học 1994-100.pdf  43,96 MB
  090  Tạp Chí Văn Học 1994-101.pdf  44,01 MB
  091  Tạp Chí Văn Học 1994-102.pdf  42,17 MB
  092  Tạp Chí Văn Học 1994-103.pdf  47,24 MB
  093  Tạp Chí Văn Học 1994-104.pdf  49,47 MB
  094  Tạp Chí Văn Học 1995-105+106.pdf  83,10 MB
  095  Tạp Chí Văn Học 1995-107.pdf  60,83 MB
  096  Tạp Chí Văn Học 1995-108.pdf  53,32 MB
  097  Tạp Chí Văn Học 1995-109.pdf  49,00 MB
  098  Tạp Chí Văn Học 1995-110.pdf  57,27 MB
  099  Tạp Chí Văn Học 1995-111.pdf  50,18 MB
  100  Tạp Chí Văn Học 1995-112.pdf  48,82 MB
  101  Tạp Chí Văn Học 1995-113.pdf  56,13 MB
  102  Tạp Chí Văn Học 1995-114.pdf  56,32 MB
  103  Tạp Chí Văn Học 1995-115.pdf  55,07 MB
  104  Tạp Chí Văn Học 1995-116.pdf  51,82 MB
  105  Tạp Chí Văn Học 1996-117+118.pdf  71,74 MB
  106  Tạp Chí Văn Học 1996-119.pdf  57,71 MB
  107  Tạp Chí Văn Học 1996-120.pdf  50,58 MB
  108  Tạp Chí Văn Học 1996-121.pdf  55,24 MB
  109  Tạp Chí Văn Học 1996-122.pdf  52,52 MB
  110  Tạp Chí Văn Học 1996-123.pdf  57,83 MB
  111  Tạp Chí Văn Học 1996-124.pdf  53,21 MB
  112  Tạp Chí Văn Học 1996-125.pdf  57,66 MB
  113  Tạp Chí Văn Học 1996-126.pdf  52,55 MB
  114  Tạp Chí Văn Học 1996-127.pdf  52,78 MB
  115  Tạp Chí Văn Học 1996-128.pdf  54,97 MB
  116  Tạp Chí Văn Học 1997-129+130.pdf  81,32 MB
  117  Tạp Chí Văn Học 1997-131.pdf  54,91 MB
  118  Tạp Chí Văn Học 1997-132.pdf  56,26 MB
  119  Tạp Chí Văn Học 1997-133.pdf  53,83 MB
  120  Tạp Chí Văn Học 1997-134.pdf  54,82 MB
  121  Tạp Chí Văn Học 1997-135.pdf  55,74 MB
  122  Tạp Chí Văn Học 1997-136.pdf  55,98 MB
  123  Tạp Chí Văn Học 1997-137.pdf  55,53 MB
  124  Tạp Chí Văn Học 1997-138.pdf  60,10 MB
  125  Tạp Chí Văn Học 1997-139.pdf  58,35 MB
  126  Tạp Chí Văn Học 1997-140.pdf  54,47 MB
  127  Tạp Chí Văn Học 1998-141+142.pdf  83,48 MB
  128  Tạp Chí Văn Học 1998-143.pdf  55,72 MB
  129  Tạp Chí Văn Học 1998-144.pdf  56,92 MB
  130  Tạp Chí Văn Học 1998-145.pdf  55,25 MB
  131  Tạp Chí Văn Học 1998-146.pdf  56,03 MB
  132  Tạp Chí Văn Học 1998-147.pdf  55,55 MB
  133  Tạp Chí Văn Học 1998-148.pdf  56,24 MB
  134  Tạp Chí Văn Học 1998-149.pdf  51,91 MB
  135  Tạp Chí Văn Học 1998-150+151.pdf  73,93 MB
  136  Tạp Chí Văn Học 1998-152.pdf  53,17 MB
  137  Tạp Chí Văn Học 1999-153+154.pdf  88,12 MB
  138  Tạp Chí Văn Học 1999-155.pdf  54,07 MB
  139  Tạp Chí Văn Học 1999-156.pdf  64,37 MB
  140  Tạp Chí Văn Học 1999-157.pdf  54,01 MB
  141  Tạp Chí Văn Học 1999-158.pdf  52,73 MB
  142  Tạp Chí Văn Học 1999-159.pdf  50,80 MB
  143  Tạp Chí Văn Học 1999-160.pdf  56,57 MB
  144  Tạp Chí Văn Học 1999-161.pdf  54,09 MB
  145  Tạp Chí Văn Học 1999-162.pdf  54,25 MB
  146  Tạp Chí Văn Học 1999-163.pdf  54,52 MB
  147  Tạp Chí Văn Học 1999-164.pdf  48,15 MB
  148  Tạp Chí Văn Học 2000-165+166.pdf  87,90 MB
  149  Tạp Chí Văn Học 2000-167.pdf  58,64 MB
  150  Tạp Chí Văn Học 2000-168.pdf  55,49 MB
  151  Tạp Chí Văn Học 2000-169.pdf  55,61 MB
  152  Tạp Chí Văn Học 2000-170.pdf  55,36 MB
  153  Tạp Chí Văn Học 2000-171.pdf  53,14 MB
  154  Tạp Chí Văn Học 2000-172.pdf  56,23 MB
  155  Tạp Chí Văn Học 2000-173.pdf  50,47 MB
  156  Tạp Chí Văn Học 2000-174.pdf  56,71 MB
  157  Tạp Chí Văn Học 2000-175.pdf  54,56 MB
  158  Tạp Chí Văn Học 2000-176.pdf  55,41 MB
  159  Tạp Chí Văn Học 2001-177+178.pdf  88,43 MB
  160  Tạp Chí Văn Học 2001-179.pdf  53,25 MB
  161  Tạp Chí Văn Học 2001-180.pdf  53,60 MB
  162  Tạp Chí Văn Học 2001-181.pdf  53,30 MB
  163  Tạp Chí Văn Học 2001-182.pdf  52,26 MB
  164  Tạp Chí Văn Học 2001-183.pdf  50,79 MB
  165  Tạp Chí Văn Học 2001-184.pdf  51,15 MB
  166  Tạp Chí Văn Học 2001-185.pdf  55,32 MB
  167  Tạp Chí Văn Học 2001-186+187.pdf  82,91 MB
  168  Tạp Chí Văn Học 2001-188.pdf  59,48 MB
  169  Tạp Chí Văn Học 2002-189+190.pdf  85,24 MB
  170  Tạp Chí Văn Học 2002-191.pdf  56,97 MB
  171  Tạp Chí Văn Học 2002-192.pdf  57,16 MB
  172  Tạp Chí Văn Học 2002-193.pdf  56,15 MB
  173  Tạp Chí Văn Học 2002-194.pdf  50,80 MB
  174  Tạp Chí Văn Học 2002-195.pdf  55,19 MB
  175  Tạp Chí Văn Học 2002-196.pdf  53,73 MB
  176  Tạp Chí Văn Học 2002-197.pdf  57,31 MB
  177  Tạp Chí Văn Học 2002-198.pdf  54,84 MB
  178  Tạp Chí Văn Học 2002-199.pdf  51,20 MB
  179  Tạp Chí Văn Học 2002-200.pdf  55,24 MB
  180  Tạp Chí Văn Học 2003-201+202.pdf  89,91 MB
  181  Tạp Chí Văn Học 2003-203+204.pdf  87,24 MB
  182  Tạp Chí Văn Học 2003-205.pdf  54,54 MB
  183  Tạp Chí Văn Học 2003-206.pdf  53,85 MB
  184  Tạp Chí Văn Học 2003-207.pdf  54,23 MB
  185  Tạp Chí Văn Học 2003-208+209.pdf  85,33 MB
  186  Tạp Chí Văn Học 2003-210.pdf  53,26 MB
  187  Tạp Chí Văn Học 2003-211.pdf  57,87 MB
  188  Tạp Chí Văn Học 2004-212+213.pdf  89,33 MB
  189  Tạp Chí Văn Học 2004-214+215.pdf  84,91 MB
  190  Tạp Chí Văn Học 2004-216.pdf  58,46 MB
  191  Tạp Chí Văn Học 2004-217.pdf  59,20 MB
  192  Tạp Chí Văn Học 2004-218.pdf  54,19 MB
  193  Tạp Chí Văn Học 2004-219.pdf  52,44 MB
  194  Tạp Chí Văn Học 2004-220.pdf  54,53 MB
  195  Tạp Chí Văn Học 2004-221.pdf  91,37 MB
  196  Tạp Chí Văn Học 2004-222.pdf  89,44 MB
  197  Tạp Chí Văn Học 2005-223.pdf  5,18 MB
  198  Tạp Chí Văn Học 2005-224.pdf  92,58 MB
  199  Tạp Chí Văn Học 2005-225.pdf  105,99 MB
  200  Tạp Chí Văn Học 2005-226.pdf  101,30 MB
  201  Tạp Chí Văn Học 2005-227.pdf  104,14 MB
  202  Tạp Chí Văn Học 2005-228.pdf  104,33 MB
  203  Tạp Chí Văn Học 2006-229.pdf  122,88 MB
  204  Tạp Chí Văn Học 2006-230.pdf  117,19 MB
  205  Tạp Chí Văn Học 2006-231.pdf  116,00 MB
  206  Tạp Chí Văn Học 2006-232.pdf  119,80 MB
  207  Tạp Chí Văn Học 2006-233.pdf  130,30 MB
  208  Tạp Chí Văn Học 2006-234.pdf  123,85 MB
  209  Tạp Chí Văn Học 2008-235.pdf  5,96 MB
  210  Tạp Chí Văn Học 2008-236.pdf  3,90 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/15MA1fifM5J8QI8gggio-khcJsNbxafPG
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jun 23, 2020

Share This Page