Nhiệm Vụ Bồi Dưỡng, Giáo Dục Thế Hệ Trẻ Việt Nam Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Tạp Chí Khoa Học Đại Học Trà Vinh' started by admin, May 19, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ cho Cách mạng Việt Nam là một nội dung quan trọng và sâu sắc trong kho tàng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như : Phân tích, tổng hợp và logic để làm sáng tỏ tư tưởng trên của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng toàn dân ta đang ra sức tập trung cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế thì vấn đề giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam càng trở nên cấp thiết.

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq

  Download Link
  eBook tuyển tập DVD Tạp Chí Khoa Học Trà Vinh
  http://tckh.tvu.edu.vn/images/So10/TAPCHISO 10_13.pdf
   

Share This Page